Go 开发文档

变量定义

使用var关键词

 • var a, b, c bool
 • var s1, s2 string = “hello”, “world”
 • 可放在函数内,或直接放在包内
 • 使用var()集中定义变量

让编译器自动决定类型

 • var a, b, i, s1, s2 = true, false, 3, “hello”, “world”

使用:=定义变量

 • a, b, i, s1, s2 := true, false, 3, “hello”, “world”
 • 只能在函数内使用

内置变量类型

 • bool, string
 • (u)int, (u)int8, (u)int16, (u)int32, (u)int64, uintptr
 • byte, rune
 • float32, float64, complex64, complex128

强制类型转换

 • 类型转换是强制的
 • var a, b int = 3, 4
 • var c int = math.Sqrt(a a + b b) 错误
 • var c int = int(math.Sqrt(float64(a a + b b))) 正确

常量的定义

 • const filename = “abc.txt”
 • const 数值可作为各种类型使用
 • const a, b = 3, 4
 • var c int = int(math.Sqrt(a a + b b))
 • 使用const()集中定义变量

使用常量定义枚举类型

 • 普通枚举类型
 • 自增值枚举类型

变量定义的要点

 • 变量类型写在变量名之后
 • 编译器可推测变量的类型
 • 没有char,只有rune(32位)
 • 原生支持复数类型

IF

1
2
3
4
5
6
7
8
9
func bounded(v int) int {
if v > 100 {
return 100
} else if v < 0 {
return 0
} else {
return v
}
}
0%