Jquery 文档

Jquery 实现从数组移除指定的值

$.grep() 函数使用指定的函数过滤数组中的元素,并返回过滤后的数组。
提示:源数组不会受到影响,过滤结果只反映在返回的结果数组中。

1
2
3
4
5
var arr = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e'];
var removeItem = 'b';
arr = $.grep(arr, function(value) {
return value != removeItem;
});
0%